कà¥à¤°.सं
 
 
  नाम
 
 
पदनाम
 
 
 à¤¸à¤®à¥à¤ªà¤°à¥à¤• à¤µà¤¿à¤µà¤°à¤£
 
1

 

     à¤¨à¤®à¤¸à¥à¤¤à¥‡

 

 

 

कारà¥à¤¯à¤¾à¤²à¤¯ पà¥à¤°à¤®à¥à¤– / à¤•à¥‡à¤‚दà¥à¤°à¥€à¤¯ जन सूचना अधिकारी/

उपमहानिदेशक (ई)

  

  
दूरभाष :  0141-2710331
फैकà¥à¤¸ :    0141-2707506


2

  
  रमेश शरà¥à¤®à¤¾


कारà¥à¤¯à¤•à¥à¤°à¤® पà¥à¤°à¤®à¥à¤–/à¤. डि. पी.

 

 

 

दूरभाष : 0141- 2711519
 à¤«à¥ˆà¤•à¥à¤¸:   0141- 2710697
मोबाइल: 94140-51283


 

 3.

 

 

 à¤ªà¤µà¤¨ सिंह फौजदार

 

उप. निदेशक (समाचार)

 

दूरभाष :0141 - 2705880,

 à¤«à¥ˆà¤•à¥à¤¸ : 0141-  2711490 

 

4.

 

 à¤à¤® के. रंगा

 

वरिषà¥à¤ . पà¥à¤°à¤¶à¤¾à¤¸à¤¨à¤¿à¤• à¤…धिकारी

 

दूरभाष :0141-2710670                            0141-2710670